KATKI E-DERGİ YAZIM KURALLARI

Yazım Kuralları ve Yazarların Dikkat Etmesi Gerekenler

KATKI E-Dergisi hakemli bir dergidir. KATKI E-Dergisi’ne gönderilen yazılar yazarın ismi kapatılarak en az iki hakem kurulu üyesi ve yayın kurulu üyeleri tarafından incelenir ve yazılı raporlar halinde değerlendirilir. Yazarlardan değişiklik yapmaları istenebilir. Sonuç yazara yazıyı gönderdikleri tarihten en geç iki ay sonra yazılı olarak iletilir.

Yazı Teslim Kuralları

SAV e-Dergisi’ne gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere eşzamanlı olarak başka bir yere gönderilmemiş olması gereklidir. Yazarlar, yazılarının kaynakça dahil 10 bin kelimeyi geçmemesine dikkat etmelidir. Yazılar bir buçuk satır aralığı ile yazılmalı ve sayı editörlerine gönderilmelidir. Yazarlar ayrıca kısa bir İngilizce ve Türkçe özet (en fazla 200 kelime) ve yazarın adını, adresini, telefon numarasını, e-posta adresini ve yazarı tanıtan en fazla üç satırlık bir notu içeren bir kapak sayfasını da yazılarına eklemelidirler.

Yazı Içinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Temel redaksiyon kuralı: Yazım kuralları için kaynak kitabımız Ömer Asım Aksoy’un kitabıdır (Ana Yazım Kılavuzu, İstanbul: Epsilon, 2006).
1. Yazı içinde bir yazarın ismi ilk defa geçtiğinde mutlaka ön ismi de yazılmalıdır. Sonrakilerde soyadı yeterlidir.
2. Yazı içindeki referanslarda:
Atıf yapılacak yazarın adı metin içinde ilk defa anıldığında adı ve soyadı, daha sonraysa yalnızca soyadı kullanılır.
Metin içinde kaynak göstermek için dipnot kullanılmamalı, yazının konusuyla doğrudan ilgili olmayan ve/veya yazının akışını bozacak noktalar için dipnot kullanılmalıdır.
Nokta mutlaka parantezden sonra gelmelidir. Virgül ve iki nokta işaretlerinden sonra boşluk bırakılır. Tarihten sonra iki nokta olmasına dikkat edilir.
Örn. (Wood, 1995: 132).
• Yazarın adı metinde geçmiyorsa (Marx, 1964),
• yazarın adı metinde geçmiyor ve belirli bir sayfaya gönderme yapılıyorsa (Marx, 1964: 34),
• yazarın adı metinde geçiyorsa (1964),
• iki yazar varsa (Marx ve Engels, 1970),
• üç ve daha çok yazar varsa (Wright vd., 1992)
biçiminde kaynak gösterilir.
Aynı yazarın aynı yıl içinde basılmış eserlerine atıfta bulunmak için basım yılına harfler eklenir: (Thompson, 1978a).
Aynı konuyla ilgili değişik kaynaklara atıf yapmak için yazar, yıl ve gerekiyorsa sayfa numaraları birbirinden noktalı virgülle ayrılır ve yazarlar alfabetik olarak sıralanır:
(Marx, 1964: 34; Thompson, 1978a: 47).
Aynı yazarın iki kitabına aynı parantez içinde referans verildiğinde yazarın ismi tekrar yazılmaz.
Örn. (Wood, 1995: 132; 1991: 133).
3. Yazı içinde bir yazarın kitabının ismi geçtiğinde kitap ismi italik yazılmalı ve tırnak işareti konulmamalıdır.
Örn. Wood’un Democracy against Capitalism başlıklı çalışmasında (…).
Makale başlığı ise tırnak işaretleri içine konmalıdır.
Örn. Mc Nally’nin “Language, History and Class Struggle” isimli makalesinde (…).
4. Dipnotlarda:
bkz. Wood (1995) şeklinde referans verilir.
5. Kırk kelimeyi geçen alıntılarda: Tırnak işareti konmaz ve içeriden başlanır.
6. Yazı içinde tek tırnak işareti sadece bir alıntının içinde başka bir alıntı veya vurgu varsa kullanılabilir. Bunun dışında tüm alıntı ve vurgularda çift tırnak işareti kullanılmalıdır..
7. Başlık ve ara başlıklarda her sözcüğün baş harfi büyük olmalı ve kalın yazılmalıdır.
Örn: Karl Mannheim ve Görece Sınıfsız Aydınlar
8. “Birisine göre” kalıplarında referans bu iki kelimenin ortasına değil, ikisinin sonuna ya da cümle sonuna yazılmalıdır.
Örn: YANLIŞ: Marx’a (1967:23) göre (…)
DOĞRU: Marx’a göre (1967: 23) (…)
9. Virgül’ü biraz daha tasarruflu kullanmak gerekmektedir. “Örneğin”, “fakat”, “zira”, “ancak”, vb. kelimelerin ardından virgül kullanılmamalıdır.

Kaynakçada Dikkat Edimesi Gerekenler

Metin içinde kaynak göstermek için dipnot kullanılmamalı, yazının konusuyla doğrudan ilgili olmayan ve/veya yazının akışını bozacak noktalar için dipnot kullanılmalıdır. Atıf yapılacak yazarın adı metin içinde ilk defa anıldığında adı ve soyadı, daha sonraysa yalnızca soyadı kullanılır. Yazarın adı metinde geçmiyorsa (Marx, 1964), yazarın adı metinde geçmiyor ve belirli bir sayfaya gönderme yapılıyorsa (Marx, 1964: 34), yazarın adı metinde geçiyorsa (1964), iki yazar varsa (Marx ve Engels, 1970), üç ve daha çok yazar varsa (Wright vd., 1992) biçiminde kaynak gösterilir. Aynı yazarın aynı yıl içinde basılmış eserlerine atıfta bulunmak için basım yılına harfler eklenir: (Thompson, 1978a). Aynı konuyla ilgili değişik kaynaklara atıf yapmak için yazar, yıl ve gerekiyorsa sayfa numaraları birbirinden noktalı virgülle ayrılır ve yazarlar alfabetik olarak sıralanır: (Marx, 1964: 34; Thompson, 1978a: 47). Kaynakçada yalnızca metin içinde adı geçen eserlere yer verilmelidir. Kaynakça yazımıyla ilgili örnekler aşağıdadır.

A. Örnekler
Kitap ismi:
Sayer, D. (1987) The Violence of Abstraction: The Anaytical Foundations of Historical Materialism, Oxford: Basil Blackwell.
Çeviri kitap:
Marx, K. (1979) Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı, çev. S. Belli, Ankara: Sol.
Dergiden makale
Abou-el-Haj, R. A. (1982) “The Social Uses for the Past: Recent Arab Historiography of Ottoman Rule”, International Journal of Middle Eastern Studies, 14 (2): 185-201.
Derleme kitaptan makale:
Mc Nally, D. (1997) “Language, History and Class Struggle”, Wood, E. M. ve J. B. Foster (der.), In Defense of History: Marxism and the Postmodern Agenda içinde, New York: Monthly Review, 26-42.
Derleme kitabın kendisi:
Wood, E. M. ve J. B. Foster (der.) (1997) In Defense of History: Marxism and the Postmodern Agenda, New York: Monthly Review.

Kurum tarafında hazırlanmış bir rapor:
DİE (Devlet İstatistik Enstitüsü) (1994) Temel Kadın Göstergeleri, 1978-1993, Ankara: DİE.
World Bank (1993) Turkey: Women in Development, Washington, D.C: World Bank.
Bir kuruma birileri tarafından hazırlanmış rapor:
Acar, F., A. Ayata, ve D. Varoğlu (1999) Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık: Türkiye’de Eğitim Sektörü Örneği, Ankara: T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü (KSSGM).
Konferansa sunulmuş bildiri:
Esim, S. (2000) “Why Earn Less? Gender Based Factors Affecting the Earning of Self Employed Women in Turkey” International Association for Feminist Economics 2000 Konferansı’na sunulmuş tebliğ, ….Üniversitesi Kahire, 15-17 Ağustos.
Working Paper:
Tansel, A. (2001) Economic Development and Female Labor Force Participation in Turkey: Time Series Evidence and Cross-Province Estimates, Ankara: ODTÜ Ekonomik Araştırmalar Merkezi, Working Papers in Economics No: 01/05.
Yüksek lisans ya da doktora tezi:
Ozan, E.D. (2000) Towards a Non-Dualistic Understanding of State-Civil Society: Deriving Insights from Gramscian and Realist-Relational Perspective, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Şahin, Ö. (1997) Kadın Emeğinin Piyasaya Yeniden Çıkmasi: Dünyada ve Türkiye’de Kadın Girişimciliği ve Politik Sonuçları, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi, Siyasal ve Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Internet adresinden bir makale:
Ehrbar, H. G. (1998) “Marxism and Critical Realism”, http://www.econ.utah.edu/ehrbar/marx-pdf, indirilme tarihi: 19 Aralık 2001.
Röportaj:
Atılgan, G. (2000) Ertuğrul Kürkçü ile görüşme, İstanbul: 27 Eylül.

B. Açıklamalar
Kaynakçada yalnızca metin içinde adı geçen eserlere yer verilmelidir.
Yazar gerekli gördüğü takdirde bir kitabın ilk basım tarihini köşeli parantez içinde belirtebilir.
Örn. Marx, K. ([1867] 1976)
Tarih parantezinden sonra virgül konmamalıdır.
YANLIŞ: Kaygalak, S. (2001), “Yeni Kentsel Yoksulluk (…)”
DOĞRU: Kaygalak, S. (2001) “Yeni Kentsel Yoksulluk (…)”
Referansta yazarın isminin yalnızca baş harfi geçmelidir.
Örn. Marx, K.
Birden fazla yazar ismi varsa birinci yazardan sonraki yazar isimlerinde önce soyadı değil, ismin baş harfi konur
Örn. Marx, K. ve F. Engels
Kitap isimleri, dergi isimleri, konferans isimleri, tez başlıkları, rapor isimleri, internet adresi italik yazılmalıdır.
Başlık ve alt başlık iki nokta ile ayrılmalıdır.
Örn. Kapital: Ekonomi Politiğin Eleştirisi
Çevirenin ismi parantez içinde yazılmamalıdır.
Derleme kitabın başlığının ardından “içinde” kelimesi eklenmelidir.
“der.” ibaresi, editörlerin isimleri yazıldıktan sonra parantez içinde belirtilmelidir.
Dergilerde Mart, Nisan gibi ay isimleri ya da bahar, kış gibi dönem isimleri konmamalıdır.
Dergi numaralarında “vol.”, “cilt” ya da “no.” ibaresine yer verilmemeli; numaralar “cilt(sayı)” şeklinde gösterilmelidir.
Örn. Historical Materialism, 13(3).
Cilt ibaresi kullanılmayan dergilere atıf yapılırken parantez kullanılmadan yalnızca sayı numarası yazılması yeterlidir. Bu durumlarda parantez kullanılmaz.
Örn. Praksis, 18: 9-22.
Referansın yayınlandığı şehir yabancı bir şehirse, yabancı dilde yazıldığı gibi bırakılmalıdır.
Yayınevi isimlerinde “yayınevi” ibaresi konmaz. “Monthly Review Press” değil, sadece “Monthly Review” denmelidir; “İmge Yayınları” değil, sadece “İmge” denmelidir.
Sayfa numaralarını koyarken “pp.” ya da “s.” ibaresi konmamalıdır. Dergilerden alınan makalelerde sayı ibaresinden sonra iki nokta konup sayfa numaraları gösterilmelidir.
Örn. 7(2): 334-376.
Derleme kitaptan alınan makalelerde ise editör ibaresinden sonra virgül konup sayfa aralığı yazılmalıdır.
Konferans tebliğinde sırasıyla üniversite, şehir ve tarih ibareleri konmalıdır.
Her referansın sonuna nokta konmalıdır.
Çeviri yazılarda referans sistemi dergimizin sistemine uyarlanmalıdır.