SEKİZİNCİ SAYI ÇAĞRI METNİ

 

Katkı E-Dergi, sekizinci sayısının temasını “kriz” olarak belirledi. Kriz, dünden bugüne içinde bulunduğumuz sermaye birikim süreçlerinde, kapitalizme içkin yapısal bir eğilim olarak ortaya çıkmış ve sürekli tartışma konusu olmuştur. Kapitalizmin temel çelişkilerinin bir göstergesi olarak ortaya çıkan krizler, ekonomi başta olmak üzere tüm toplumsal yapıyı etkilemektedir. Krizin, kapitalist üretim tarzının farklı gelişmişlik düzeylerinde eşzamanlı olarak ortaya çıkışı, krizlerin görünümlerini ve yakıcılığını da belirler. Bu sebeple içinde bulunduğumuz krizin belirleyenlerini, bütün toplumsal bağlamlarıyla ele almak, belirli bir zamanda ve mekanda ortaya çıkmış olan güncel biçimin somut analizlerini gerektirir.

Sermayenin kar elde etme güdüsü ve yıkıcı rekabet ortamı, toplumsal üretim ve yeniden üretim alanlarını metalaştırarak bir yandan savaşlara ve ekolojik yıkımlara neden olurken, diğer yandan sefaleti ve zenginliği yeniden üreterek toplumsal eşitsizlikleri derinleştirmektedir. Krizleri aşmak için sürekli pazarını genişleten sermaye, daha ezici bir sömürüyle üretici güçleri hedef almasına rağmen daha yıkıcı krizlerin gelmesine de engel olamaz. Bu noktada krizler, yeniden üretim süreçlerinde ortaya çıkacak yıkımlarla, emekçi sınıfların kazanımı olarak sermayeyi yeniden krize sokabileceği gibi, sermayenin yeniden üretim döngüsünü sağladığı dengeleyici bir süreç olarak da gelişebilir.

Kapitalist birikim sürecinin geldiği aşamanın bir uzantısı olarak yakın dönemde yaşadığımız 2008 krizi, yalnızca iktisadi bir kriz olmaktan çoktan çıkmıştır. Bu bağlamda, 2008 krizi ile kapitalizmin yarattığı tüm krizleri analiz etmek, çözümlemek ve mücadele olanaklarını tartışmak üzere bu sayımızı “Kriz”e ayırıyoruz. Dünyada ve Türkiye’de krize ilişkin tartışmalar devam ederken, aşağıda belirtilen alt başlıklar ile krizin tüm toplumsal düzeylerini ele alan çalışmalar için yazı çağrısında bulunuyoruz.

  • Kuramsal kriz tartışmaları
  • Ekonomik krizler ve kapitalizmin geleceği
  • Ekoloji ve kriz ilişkisi
  • Kriz ve toplumsal hareketler
  • Toplumsal cinsiyet ve kriz
  • Kent ve kriz
  • Kriz ve hegemonya mücadelesi
  • Savaşlar, yıkımlar, göçler ve kriz
  • Kriz ve yeni emek süreçleri

Ayrıca değerlendirilmek üzere tema dışı yazılara da açık olduğumuzu; amacımız gereği doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin yazılarına öncelik verdiğimizi tekrar belirtmek isteriz.

Ekim 2019’da yayınlanacak sekinci sayı için, yazarların 01 Eylül 2019 tarihine kadar yazılarını göndermeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra gönderilecek yazılar maalesef hakemli dergi prosedürü gereği değerlendirme dışı kalacaktır.

Makaleler dergi web sayfasında elektronik dosya halinde ve tek cilt basılı olarak yayınlanacaktır. Derginin yayın dili Türkçe’dir. Makaleler Word belgesinde hazırlanıp [email protected] adresine gönderilecektir. Gönderilecek makalelerin ön değerlendirmeye alınabilmesi için, Dergi Yayın Kurulu tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış olması şartı aranır. Makale özetlerinin (Türkçe ve İngilizce), makale bilim alan(lar)ı bilgisinin ve anahtar sözcüklerin makale kapağında yer alması gerekmektedir.

Yazılarınızı heyecanla bekliyoruz.

Gösterdiğiniz tüm destek ve iyi dilekleriniz için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla

Katkı E-Dergi Yayın Kurulu

 

sav-logo2